УСТАВ
НА “Дружество ВЕДА”

I. СТАТУТ, НАИМЕНОВАНИЕ, СРОК, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС, ХАРАКТЕРИСТИКИ

Статут

Чл. 1
(1) “Дружество ВЕДА”, наричано по-нататък и “сдружението”, е организационно, икономически и социално обособен правен субект, който съществува и действа независимо и е регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза.
(2) Сдружението придобива собствено имущество и носи самостоятелна отговорност.
(3) то придобива статут на юридическо лице, по смисъла на българското законодателство, с вписването си в съдебния регистър.


Наименование

Чл. 2
(1) Наименованието на сдружението е “ДРУЖЕСТВО ВЕДА”.
(2) При общуване с чуждестранни физически или юридически лица, или извършване на дейност извън територията на Република България, сдружението използва своето наименование в превод на съответния език.
(3) Всяко писмено изявление от името на Сдружението трябва да съдържа неговото наименование, седалище, адрес, данни за регистрацията, включително БУЛСТАТ номер.


Срок

Чл. 3 Сдружението се учредява безсрочно.

Седалище и адрес

Чл. 4
(1) Седалището на сдружението е в гр. София.
(2) Адресът на сдружението е:
П.К. 5
1220 СОФИЯ


Основополагащи характеристики

Чл. 5
(1) Сдружението притежава свои основополагащи характеристики – елемент от неговото самоопределение и отличителен белег за идентичност: идеология, философия и ценности, изразени в неговата мисия, визия, цели и т.н., изложени в Устава или в други утвърдени вътрешни нормативни документи.
(2) Устройството, функционирането и дейността на сдружението се осъществяват въз основа на Устава и други утвърдени вътрешни нормативни документи, изцяло съобразени със законодателството в Република България и страната, в която се извършва дейността.

II. ЦЕЛИ, СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕТО ИМ, ДЕЙНОСТ, ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТТА

Цели

Чл. 6
Основната цел на “Дружество ВЕДА” е:
(1) да участва активно в обществения живот и да подкрепя усилията на отделни лица и групи, техни сдружения и институции в стремежа им към хармоничен в духовно и материално отношение живот, осъществявайки дейности в сферата на образованието, науката, философията, изкуството и културата, в името на всеобщото благо.
Специфични цели:
(2) да допринася за установяване на съзнание за първостепенното значение и роля на познанието в процеса на личното и обществено развитие, както и висока отговорност при използването му;
(3) да прави публично достояние различни постижения в сферата на образованието, науката, философията, изкуството и културата, в съответствие с устава и други утвърдени вътрешни нормативни документи;
(4) да създава условия за пълноценното общуване, разбирателство и хармонично съжителство между отделни личности и групи, техни сдружения и институции и да спомага за сътрудничеството между обществените, академичните и граждански организации със сходни на сдружението цели в страната и чужбина;
(6) да работи за развитието на търпимостта в мулти-културната среда на съвременното гражданско общество, както и за утвърждаването на общовалидни духовни, морални, етични и културни ценности, посредством различните проявни форми на образованието, науката, философията, изкуството и културата;
(7) да работи за популяризиране и разпространяване на здравословен и природо-съобразен начин на живот и технологии, в съответсвие с природните закони.
(8) Всички останали цели, които сдружението си поставя в процеса на постигане на своята основна цел, трябва да са в съгласие с нея и да не й противоречат. Средства
Чл.7
Сдружението ще се стреми да постигне своите цели със специфични средства и посредством осъществяване на специфичната си дейност като ЮЛНЦ, а именно:
• придобиване на знания и умения в областта на науката, философията, изкуството и културата;
• съхраняване и разпространение на знание чрез формално и неформално образование и приложението му в практиката;
• популяризиране на достижения в сферата на науката, философията, изкуството и културата, в съответствие с целите на сдружението, изразени в устава и в други утвърдени вътрешни нормативни документи;
• популяризиране на общоприети и общовалидни духовни, морални, етични и културни ценности, допринасящи за осъществяването на целите на сдружението.
(2) За извършване на своята дейност, сдружението се стреми да осигури:
• подходяща организационна структура, среда и климат;
• широка общност от съмишленици и добре подготвени, правилно мотивирани служители;
• необходимите финансови средства;
• подходящо движимо и недвижимо имущество;
самостоятелно или при взаимноизгодно сътрудничество с други физически или юридически лица.
(3) Чрез дейността си сдружението предоставя:
• широки възможности за съвместно участие по интереси, според различните качества и наклонности на участниците;
• парични средства;
• вещи и ограничени вещни права;
• невеществени идеални продукти;
• стоки и услуги;
• защита на определени права и интереси, по правила и ред, определени в Устава и другите утвърдени вътрешни нормативни документи.

Предмет на дейността

Чл.8
(1) За постигане на своите цели, “Дружество ВЕДА” извършва общественополезна дейност, включваща: научноизследователска и развойна дейност; формална и неформална образователна дейност и услуги; участие в културния и обществен живот чрез организирането на фестивали, концерти, лекции, семинари, изложби и пр.; популяризиране и разпространение на био-технологии и продукти, които нямат вредно влияние върху околната среда и потребителите; консултантска дейност; издателска и полиграфска дейност; информационни и комуникационни технологии; разпространение на аудио-визуални продукти; маркетинг и реклама; посредничество и представителство на местни и чуждестранни лица; посредническа дейност по набиране, насочване и предоставяне на работна сила; финансово посредничество; вътрешно и външно-търговска дейност със стоки и услуги; регистрация на изобретения и получаване на патенти; защита на авторско и сродните му права, както и право на информация; други услуги на населението, свързани с целите на сдружението.
(2) Дейностите на “Дружество ВЕДА” имат следните характеристики:
1. Дейността по предходната алинея 1, може да се извършва и по стопански начин, при спазване на нормативните изисквания за извършването й, ако приходите от нея се използват за постигане на определените в устава цели.
2. Сдружението извършва своята дейност без да разпределя печалба.
3. Дейността се извършва без ограничение в териториалния обхват в страната и чужбина.
(3) Сдружението не може да сключва сделки със свои членове, ако това създава възможност за възникване на конфликт на интереси, според разпоредбите на чл. 50, освен ако сделките са в очевидна полза за сдружението или са сключени при общи, публично обявени условия.
(4) Сдружението не може да извършва политическа и синдикална дейност, както и дейност, присъща на вероизповедание.
(5) В изпълнение на своите цели сдружението си сътрудничи с други подобни организации и общности и ще им оказва подкрепа.

III. УЧАСТИЕ В ДЕЙНОСТТА, ЧЛЕНСТВО

Изисквания за участие в дейността

Чл. 9
(1) В дейността на сдружението могат да вземат участие всички български и чуждестранни физически и юридически лица (чрез свои представители), които:
• желаят да окажат съдействие за постигане на неговите цели;
• приемат установените принципи, правила и ред на взаимоотношения изложени в устава и в други утвърдени вътрешни нормативни документи.
(2) Желанието за участие в дейността на сдружението се удостоверява в писмена молба или съгласие за участие по покана, отправена до лицето от представители на сдружението.
(3) Съгласието с установените принципи, правила и ред на взаимоотношения се удостоверява писмено.

Членски статут

Чл. 10 Членуването в сдружението е доброволно и може да бъде действително или асоциирано.

Изисквания за придобиване на членство

Чл. 11
(1) Статут на действителен член на сдружението могат да придобият тези от участниците в дейността му, които приемат и споделят изцяло и безусловно неговата идеология, философия и ценности.
(2) Съгласието с основополагащите характеристики на сдружението, елемент от неговото самоопределение се удостоверява писмено.
Чл. 12
(1) Статут на асоцииран член на сдружението могат да придобият тези от участниците в дейността му, които приемат неговата идеология, философия и ценности, независимо от това дали ги споделят изцяло и безусловно или не. (2) Липсата на писмени възражения срещу основополагащите характеристики на сдружението, елемент от неговото самоопределение, се приема като съгласие с тях. Условия и ред за придобиване на членство
Чл. 13
(1) Лицата, които участват в дейността на сдружението с особен принос за постигане на целите му, могат да придобият статут на действителен член при наличие на следните формални условия за това:
писмена препоръка от двама действителни членове до управителния орган;
официална покана от управителния орган на сдружението;
писмена декларация за съгласие с основополагащите характеристики на сдружението (2) Приемането на действителни членове се извършва от върховния орган на сдружението по мотивирано предложение на управителния орган, при наличието на препоръки и при отправена покана, и влиза в сила след получаване на потвърждение за съгласие и писмена декларация от лицето.
Чл. 14
(1) Лицата, не притежаващи статут на действителен член, които:
– участват в дейностите на сдружението;
– участват в дейността на сдружението с особен принос за постигане на целите му, съобразно начина им на участие – като консултанти, координатори, изпълнители или дарители,
– могат да придобият статут на асоцииран член, при наличие на следните формални условия за това:
– писмена препоръка от двама действителни членове;
официална покана от управителния орган на сдружението.
(2) Приемането на асоциирани членове се извършва от върховния орган на сдружението по мотивирано предложение на управителния орган и влиза в сила автоматично при липса на писмено възражение от лицето до 1 месец от получаване на поканата.
Чл. 15 Учредителите на сдружението, подписали учредителния протокол и приели настоящия устав, придобиват статут на действителни членове по право.

Промяна на статута

Чл. 16
(1) Действителен член на сдружението прекратява участието си с този статут и придобива по право статут на асоцииран член по собствено желание, въз основа на писмена молба.
(2) Промяната на статута се извършва от върховния орган на сдружението по мотивирано предложение на управителния орган.
Чл. 17
(1) Асоцииран член на сдружението придобива статут на действителен член по общия ред.
(2) Промяната на статута се извършва от върховния орган на сдружението по мотивирано предложение на управителния орган, при наличие на формалните условия за това.

Прекратяване на членство

Чл. 18
(1) Членуването в сдружението се прекратява в следните случаи:
при прекратяване на сдружението;
с едностранно волеизявление до върховния орган, като членството се прекратява от момента на подаване на заявлението, при условие, че желаещият да напусне е изпълнил задълженията си, произтичащи от неговото членство;
при поставяне под пълно запрещение;
при изключване;
при отпадане;
смърт на физическото лице, прекратяване на юридическото лице.
(2) Прекратяване на членството се извършва от върховния орган на сдружението по мотивирано предложение на управителния орган (с изключение на случая, при който сдружението се прекратява от съда).
(3) Управителният орган на сдружението направо или след писмено предупреждение, може да предложи за изключване член на сдружението при поведение, което прави по-нататъшното му членство несъвместимо, а именно:
системно или грубо нарушаване на устава, утвърдените вътрешни нормативни документи и решения на органите на сдружението;
явно несъгласие с целите или основополагащите характеристики на сдружението; действия, които пряко или косвено нанасят значителни вреди или уронват престижа на сдружението.
(4) Управителният орган на сдружението може да предложи за изключване и желаещия да напусне доброволно сдружението и в случай, че той не изпълни задълженията си, произтичащи от неговото членство.
(5) Управителният орган на сдружението, след писмено предупреждение, може да предложи прекратяване на членство поради отпадане, когато член на сдружението: А) системно и необосновано не участва в дейността на сдружението, съобразно притежавания статут;
Б) системно и необосновано не внася установения членски внос и имуществени вноски.

Имуществени отношения при прекратяване и промяна на членство

Чл. 19
(1) С акта по предходните чл. 16 (2) и чл. 18 (2), върховният орган на сдружението решава и въпроса за ангажиране или освобождаване от материална отговорност при прекратяване и промяна на членството, както и за даване гласност на решението.
(2) Внесеният членски внос и имуществени вноски не подлежат на възстановяване.
(3) На възстановяване подлежи внесеното за ползване движимо и недвижимо имущество на напускащия член или на законните му наследници, както и предоставените в заем парични средства.
(4) Сдружението може да претендира за вредите, които напускащия член е причинил.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ДЕЙНОСТТА И ЧЛЕНОВЕТЕ

Права

Чл. 20
(1) Участниците в дейностите на сдружението, вкл. и членовете, според установения ред в устава и другите утвърдени вътрешни нормативни документи, имат право:
да участват свободно в дейността на сдружението, като използват всичките му ресурси за постигане на неговите цели;
да бъдат избирани и да участват в органите на сдружението, съобразно своя статут;
да внасят предложения до органите на сдружението и да получават информация за дейността му;
да се ползват от имуществото на сдружението и от резултатите на дейността му;


други права, свързани с особеностите на тяхното участие

(2) В открито заседание на върховния орган на сдружението, действителните членове участват с право на глас при взимане на решенията (както и при закрито заседание); асоциираните членове – със съвещателен глас, а всички останали – като вносители на предложения или слушатели.
(3) Членовете на “Дружество ВЕДА” имат право да участват в други юридически лица с нестопанска цел и в техните ръководни органи.
(4) Членовете на “Дружество ВЕДА” са свободни в своите действията, идеи и убеждения, извън дейностите на сдружението, като поемат самостоятелно моралната отговорност пред обществото и Закона.

Задължения

Чл. 21
(1) Участниците в дейностите на сдружението, вкл. и членовете, според установения ред в устава и другите утвърдени вътрешни нормативни документи, са длъжни:
да указват съдействие за постигане целите на сдружението, според своите възможности;
да участват в органите на сдружението, съобразно своя статут;
да спазват устава, утвърдените вътрешни нормативни документи и да изпълняват решенията, взети от органите на сдружението;
да се отнасят към поверените им ресурси на сдружението с необходимото внимание, грижа и отговорност;
да внасят редовно установения членски внос по сметката на Сдружението, и имуществени вноски (когато това е предвидено), в срок определен от Общото събрание, по сметката на Сдружението или при касиера - срещу разписка;
да не извършват дейност от името на сдружението, която противоречи на българското законодателство, обществения ред и добрите нрави;
да не извършват действия, които пряко или косвено нанасят значителни вреди или уронват престижа на сдружението.

Други задължения, свързани с особеностите на тяхното участие

(2) За задълженията на сдружението членовете отговарят до размера на предвидените имуществени вноски и кредиторите нямат право да предявяват права към личното им имущество над този размер.
(3) Членовете на сдружението не отговарят лично за задълженията на сдружението.

Прехвърляне и предоставяне на права и задължения

Чл. 22
(1) Членските права и задължения, с изключение на имуществените, не могат да бъдат прехвърлени и не преминават върху други лица при смърт, съответно при прекратяване.
(2) Изпълнението на членските задължения и упражняването на членските права, може да бъде предоставено на други лица по ред, определен в утвърдените вътрешни нормативни документи.

V. УСТРОЙСТВО, ОРГАНИ НА СДРУЖЕНИЕТО

Органи на управление и устройство, клонове

Чл. 23
(1) Върховен орган на „Дружество ВЕДА” е Общото събрание, което се състои от всички членове на сдружението.
(2) Управителен орган на „ Дружество ВЕДА” е Управителния съвет, ръководен от Председател.
(3) Съветът на попечителите на “Дружество ВЕДА” има за основна функция защитата на недвижимата собственост, придобита от сдружението.

Върховен орган (Общо събрание, ОС), свикване и сесии

Чл. 24
(1) Общо събрание се провежда най-малко един път годишно, като първото събрание е не по-късно от края на първото тримесечие на текущата календарна година.
(2) Общото събрание се свиква от Управителния съвет по негова инициатива или по искане на една трета от членовете на сдружението. Ако в последния случай Управителният съвет в едномесечен срок не отправи писмено покана за свикване на Общото събрание, то се свиква от съда по седалището на сдружението, по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.
(3) Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на Общото събрание и по чия инициатива то се свиква.
(4) Поканата се изпраща до членовете по пощата на адреса по постоянно местожителство, публикува се на мястото за обявления в сградата или помещението, в която се намира управлението на сдружението и се публикува в Интернет страницата на сдружението, най-малко един месец преди насрочения ден.
(5) Сесиите на Общото събрание се ръководят от Председателя на Управителния съвет на „Дружество ВЕДА”.
(6) В случай на отсъствие или невъзможност на Председателя да ръководи събранието по уважителни причини, всеки действителен член може да бъде избиран за председателстващ общото събрание по предложение на друг действителен челен и с гласовете на две трети от присъстващите действителни членове на сдружението.

Взимане на решения от Общото събрание

Чл. 25
(1) В случай, че са изпълнени условията на чл. 24 ал. ал. 1, 2, 3 и 4 за свикването на Общото събрание, то се счита за законно, ако присъстват не по-малко от две трети от всички действителни членове.
(2) Решенията за:
разпореждане с имуществото;
изменение и допълване на устава;
прекратяване и преобразуване на сдружението;
безвъзмездното разходване на имуществото на сдружението;
годишния бюджет на сдружението;
годишната програма на сдружението;
приемане и изключване на действителни членове на сдружението, се вземат с гласовете на две трети от всички действителни членове на сдружението, само в случай, че изискванията по Член 24, ал. 1, 2, 3 и 4 са били спазени при свикването на Общото събрание.
(3) Решения по ал. 2 т. 1 са валидни само ако са спазени изискванията на чл. 32 ал. 1 от Устава на сдружението.
(4) Всички останали решения, невключени в предходната ал. 2, се вземат с обикновено мнозинство от половината плюс един глас на присъстващите на събранието действителни членове.
(5) Член на Общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до него, неговия съпруг(а), или роднини по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен включително, или юридически лица, в които той е Управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.
(6) Всеки член на Общото събрание има право на един глас.
(7) За всяко заседание на Общото събрание се води протокол, който се заверява от председателстващия събранието и протоколчика, отговарящи за верността на съдържанието му.

Правомощия на Общото събрание

Чл. 26
(1) Общото събрание:
изменя и допълва устава на “Дружество ВЕДА”;
приема други вътрешни актове;
избира и освобождава членове на Управителния съвет;
избира и освобождава Председателя на Управителния съвет;
избира и освобождава Заместник председател измежду членовете на Управителния съвет;
приема нови членове на сдружението;
а) асоциирани членове се приемат с обикновено мнозинство от половината плюс един глас на присъстващите действителни членове;
взема решение за преобразуване или прекратяване на сдружението;
определя реда за извършване на дейността на сдружението;
взема решения за разпореждане с имуществото на сдружението;
приема бюджета на сдружението;
приема отчета за дейността на Управителния съвет;
приема програмата на Управителния съвет за текущата година;
изключва членове на Сдружението по предложение на Управителния съвет или 1/3 от членовете;
отменя решения на другите органи на сдружението, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, или решения на Общото събрание, регламентиращи дейността на сдружението;
взема решения за участие в други организации.
Взема решения за откриване и закриване на клонове, като избира и назначава техни Управители, които трябва да бъдат действителни членове на сдружението.
С решение определя дължимостта и размера на членския внос или имуществените вноски;

Правомощия на Управителния орган (Управителен съвет)

Чл. 27
(1)Управителният съвет се избира от Общото събрание за срок от 3 (три) години и се състои от най-малко трима души, но винаги нечетен брой, като точният брой се определя от Общото събрание на сдружението;
(2) Управителелният съвет се състои от Председател, Заместник председател и членове;
(3) Дейността на Управителния съвет се ръководи от Председател;
(4) В своята дейност Управителният съвет се ръководи от принципите за защита от конфликт на интереси, предвидени в чл. 50 от този устав.
Чл. 28
(1) Управителният съвет:
представлява “Дружество ВЕДА” и определя обема на представителната власт на отделни свои членове;
прави предложения пред Общото събрание за приемане и изключване на членове;
прави предложения пред Общото събрание относно дължимостта и размера на членския внос или имуществените вноски;
определя реда и организира извършването на дейността на сдружението, включително и тази в обща полза, и носи отговорност за това);
подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет;
подготвя и внася в Общото събрание проекти и годишна програма за реда и организиране на дейността на сдружението;
следи и организира изпълнението на приетите от Общото събрание проекти и годишна програма за дейността на сдружението;
изготвя отчети за дейността и финансовото състояние на организацията и ги представя пред Общото събрание;
взима решения за привличане на сътрудници и определя размера и формите на тяхното възнаграждение;
изпълнява решенията на Общото събрание във връзка с разпореждане с имуществото и финансовите средства на сдружението;
определя адреса на организацията;
изготвя и приема вътрешни правила за своята дейност;
разпорежда се с имущетсвото на сдружението, в съответствие и при спазване на устава на сдружението;
взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат в правата на друг орган;
определя и назначава управителите на клоновете на сдружението.
(2) Решенията по т. 4 и т. 13 от предходната алинея и чл. 43 от устава на сдружението, се взимат с пълно мнозинство, а всички останали решения се взимат с мнозинство от половината плюс един глас на присъстващите членове на Управителния съвет.
(3) За присъстващ може да се счита и този член, с който се осъществява двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяване на неговата самоличност и позволяваща участие при обсъждането и взимането на решения, а гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.
(4) Заседанията на управителния съвет се свикват и ръководят от председателя, който е длъжен да свика заседание на управителния съвет при писмено искане на една трета от членовете му. Ако председателят не свика заседание на управителния съвет в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на управителния съвет. При отсъствие на председателя заседанието се ръководи от определен от управителния съвет негов член.
(5) Управителният съвет може да взема решения ако на заседанието му присъстват повече от половината му членове.
(6) Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки, особени мнения или възражения за това от всички членове на управителния съвет.

Правомощия на Председателя

Чл. 29
(1) Председателят на “Дружество ВЕДА”:
представлява сдружението;
ръководи работата на сдружението в съответствие с решенията на Общото събрание и Управителния съвет;
ръководи заседанията на Общото събрание;
ръководи заседанията на Управителния съвет на сдружението;
следи за изпълнението на взетите решения от Общото събрание и от Управителния съвет на сдружението;
сключва трудови договори със сътрудници и помощен персонал на сдружението след одобряване на кандидатурата от Управителния съвет;
дава отчет пред Управителния съвет и Общото събрание за своята дейност като Председател.
(2) Председателят може да възлага свои правомощия по т. 1, 2, 3, 4 и 5 от предходната алинея на други членове на Управителния съвет на сдружението. Помощни органи (Съвет на попечителите)
Чл. 30 Сдружението има следните помощни органи:
(1) Съвет на попечителите.
Съвет на
попечителите
Чл. 31 (1) Съветът на попечителите е колективен орган на сдружението, който има контролни правомощия, пряко свързани със спазването на Устава на сдружението, по отношение на опазване на придобитото от сдружението недвижимо имущество.
(2) Съветът на попечителите се състои от трима действителни членове на “Дружество ВЕДА” и се избира от Общото събрание на сдружението с две трети от гласовете на Общото събрание на сдружението.
(3) Съветът на попечителите се ръководи от Председател, който се избира от Общото събрание.
(4) Членовете на Съвета на попечителите подписват клетвена декларация, одобрена от Общото събрание.
(5) Членовете на Съвета на попечителите нямат право на ръководни постове в сдружението.

Правомощия на Съвета на попечителите

Чл. 32 Съветът на попечителите следи и организира защитата на недвижимата собственост на сдружението и има следните правомощия:
(1) Придобитото недвижимо имущество не може да бъде отчуждено, да му бъдат наложени тежести или да бъде отдадено под наем, без писменото единодушно съгласие на членовете на Съвета на попечителите.
(2) Придобитото недвижимо имущество може да бъде отдавано под наем, по решение на Управителния съвет, само ако това не противоречи на идеологията, философията и ценностите на сдружението, изразени в неговата мисия, визия, цели, стратегия и тактика, методи и средства, изложени в Устава или в други утвърдени вътрешни нормативни документи.
(3) Членовете на Съвета на попечителите на “Дружество ВЕДА” имат задължението и правото да следят дали придобитото имущество на сдружението се стопанисва и ползва в съответствие с идеологията, философията и ценностите на сдружението, изразени в неговата мисия, визия, цели, стратегия и тактика, методи и средства, изложени в Устава или в други утвърдени вътрешни нормативни документи. При констатирани несъответствия в начина на ползване и стопанисване на придобитото от “Дружество ВЕДА” недвижимо имущество, членовете на Съвета на попечителите са длъжни да сезират органите на сдружението по компетентност; Органите на “Дружество ВЕДА” са длъжни да окажат съдействие на Съвета на попечителите при изпълнение на неговите задължения.

Контрол върху изпълнение на решенията

Чл. 33
(1) Решенията на органите на “Дружество ВЕДА”, които са взети в противоречие със Закона, Устава или предходно решение на Общото събрание, могат да бъдат оспорвани пред Общото събрание по искане на заинтересуваните членове на сдружението или на негов орган, в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.
(2) Органите на “Дружество ВЕДА” са длъжни да вземат решение по постъпилите предложения на своите работни събрания, ако те са направени в съответствие с реда, предвиден от Устава на сдружението.
(3) Органите на “Дружество ВЕДА” не могат да отлагат вземането на решения за повече от едно заседание, освен ако това е неизбежно по обективни причини, независещи от членовете на съответните органи.

Изискване за участие в други юридически лица

Чл. 34
(1) “Дружество ВЕДА” може да участва или членува чрез свои упълномощени представители, в други сдружения с нестопанска цел или в тяхната дейност, ако това не противоречи на идеологията, философията и ценностите на сдружението, изразени в неговата мисия, визия, цели, стратегия и тактика, методи и средства, изложени в Устава или в други утвърдени вътрешни нормативни документи.
(2) Упълномощаването за членство в други юридически лица с нестопанска цел, от името на “Дружество ВЕДА”, става по решение на Управителния съвет на сдружението.
(3) Управителният съвет на “Дружество ВЕДА” взима решение за напускане на други юридически лица с нестопанска цел.
(4) Решенията за членуване или напускане на други юридически лица с нестопанска цел се взимат по мотивирано предложение на членове на “Дружество ВЕДА”. Клонове на сдружението
Чл. 35
(1) Клоновете на сдружението имат ограничена финансова самостоятелност и могат да се разпореждат със средства, предоставени им от сдружението.
(2) Клоновете се ръководят и представляват от Управител, определен от Управителния съвет.
(3) Управителят на клона представлява сдружението само за дейността на клона, за който е назначен.

VI. ИМУЩЕТВО И ФИНАНСИРАНЕ

Придобиване

Чл. 36 Дарителите на “Дружество ВЕДА” ползват данъчните облекчения, предвидени в българското законодателство.
Чл. 37
(1) Средствата и имуществото на “Дружество ВЕДА” се образуват от:
членски вноски в пари или друго имущество;
дарения;
завещания;
стопанска дейност, която е свързана с целите на сдружението;
финансиране от трети лица и институции по проекти, разработени или одобрени от органите на сдружението.
други източници, разрешени от закона, които не противоречат на идеологията, философията и ценностите на сдружението, изразени в неговата мисия, визия, цели, стратегия и тактика, методи и средства, изложени в Устава или в други утвърдени вътрешни нормативни документи.
(2) Стопанската дейност на “Дружество ВЕДА” включва:
издаване и разпространяване на печатни материали, свързани с целите на сдружението, изразени в устава и другите приети нормативни документи;
издаване и разпространяване на аудио и аудио-визуални продукти, свързани с целите на сдружението, изразени в устава и другите приети нормативни документи;
консултантска дейност, свързана с целите на сдружението;
услуги в сферата на образованието.
(3) Финансирането на сдружението може да бъде и в следствие на участие и организация на културни, обществени или образователни мероприятия, такива като фестивали, концерти, изложби, лекции, семинари и пр., в съответствие с идеологията, философията и ценностите на сдружението, изразени в неговата мисия, визия, цели, стратегия и тактика, методи и средства, изложени в Устава или в други утвърдени вътрешни нормативни документи.

Остойностяване и съхраняване

Чл. 38 Управителният съвет на “Дружество ВЕДА” изработва и предлага, а Общото събрание одобрява общите принципи и методика за остойностяване и съхранение на имуществото на сдружението.

Изразходване

Чл. 39 (1) Придобитото от “Дружество ВЕДА” имущество и средства може да се използват и изразходват в съответствие с Устава на сдружението и другите приети нормативни документи, по решение на компетентните органи.
(2) Финансовите средства на “Дружество ВЕДА” се съхраняват в банка, по решение на Управителния съвет на сдружението.
(3) Финансови средства над определена от Общото събрание пределна сума, могат да бъдат изтеглени от банковите сметки на сдружението само в присъствието и с подписа на Председателя на сдружението и Председателя на Съвета на попечителите на сдружението.

Допълнителен контрол върху изразходване на имуществото

Чл. 40 Веднъж годишно “Дружество ВЕДА” осигурява извършването на проверка на дейността си от лицензиран експерт-счетоводител.

VII. ПРЕОБРАЗУВАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Преобразуване

Чл. 41 “Дружество ВЕДА” не може да се преобразува в юридическо лице с нестопанска цел, за осъществяване на дейност в частна полза.

Прекратяване

Чл. 42 Сдружението се прекратява:
- по решение на върховния му орган;
- по решение на съответния съдебен орган, в предвидените в българското законодателство случаи, когато:
1. не е учредено по законния ред;
2. извършва дейност, която противоречи на Закона, обществения ред или на добрите нрави;
3. е обявено в несъстоятелност.

Ликвидация и разпределяне на имущество след ликвидация

Чл. 43
(1) При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация.
(2) Ликвидацията се извършва по решение на Общото събрание на “Дружество Веда” от Управителния съвет или от определено от Управителния съвет лице.
(3)Управителният съвет или определеното от Общото събрание лице, взима решение за разпределяне на имуществото на “Дружество ВЕДА”.
(4) Ликвидаторът е длъжен, по възможност, да удовлетвори кредиторите на сдружението от наличните парични средства, а ако това е невъзможно – чрез осребряване първо на движимото, а след това и на недвижимото имущество.
(5) При разпределяне на имуществото, останало след удовлетворяване на кредиторите, ликвидаторът се съобразява с изискванията на устава, утвърдените вътрешни нормативни документи, решенията на върховния орган и българското законодателство.
(6) Останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество на “Дружество ВЕДА” се разпределя на други нестопански организации със сродни цели, по решение на Общото събрание на сдружението.
(7) Ликвидаторът не може да прехвърля по никакъв начин имущество и финансови средства на членове на сдружението, различни от дължимото им трудово възнаграждение, поради наличие на възможност за възникване на конфликт на интереси.
(8) Относно неплатежоспособността, съответно несъстоятелността, редът за ликвидация и правомощията на ликвидатора, се прилагат разпоредбите на българското законодателство.

Заличаване

Чл. 44
(1) След разпределяне на имуществото, ликвидаторът е длъжен да поиска заличаване на вписването на сдружението от съдебните регистри.
(2) За своята дейност ликвидаторът може да получи само дължимото му възнаграждение.

VIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Учредяване

Чл. 45
(1) Сдружението е учредено на 24 август 2008 от 7 дееспособни физически лица, доброволно обединени за осъществяване на дейност с нестопанска цел – без разпределяне на печалба.
(2) Настоящият устав е приет на проведеното учредително събрание и изразява желанието, волята и разбирането на учредителите.

Опознавателни символи и знаци

Чл. 46
(1) Сдружението притежава свои опознавателни символи и знаци.
(2) Сдружението притежава печат с графичен знак и словно наименование, с който се подпечатват всички официални документи, подписани от лицата, които го представляват.

Документация

Чл. 47
(1) “Дружество ВЕДА” води книги за протоколите от заседанията на Общото събрание и Управителния съвет. Ръководещият заседанието на Общото събрание или Управителния съвет и лицето, изготвило протокола, удостоверяват и отговарят за верността на съдържанието му.
(2) “ Дружество ВЕДА” изготвя доклад за дейността си веднъж годишно, който съдържа данни относно:
1. съществените дейности, изразходваните за тях средства, връзката им с целите и програмите на сдружението и постигнатите резултати;
2. размера на безвъзмездно полученото имущество и приходите от другите дейности за набиране на средства, както и данни за дарителите, не защитени от Закона за защита на личните данни;
3. финансовия резултат.
(3) Докладът за дейността на “Дружество ВЕДА” е публичен. Той се предоставя на централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност при Министерството на правосъдието до 31 май всяка година.

Писмени актове

Чл. 48
(1) Председателят, или упълномощено от него лице, води книги, в които се съхраняват всички нормативни документи на “Дружество ВЕДА”, различни и не включени в чл. 46 (1).
(2) Председателят, или упълномощено от него лице удостоверяват и отговарят за верността на съдържанието на съхраняваните документи.

Подлежащи на вписване обстоятелства

Чл. 49 Всички документи и актове, издадени от органите на “Дружество ВЕДА” или членовете, имащи право да го представляват и да взимат решения по компетентност, подлежат на вписване и се съхраняват.

Конфликт на интереси

Чл. 50
(1) Членовете на “ Дружество ВЕДА” не могат да изпълняват задължения и да се ангажират в дейности, произтичащи от задълженията и длъжността им, ако те съвпадат с личните им интереси, според разпоредбите на алинея 2 или са в противоречие с интересите на сдружението, изразени в неговите цели, устав и други нормативни документи, приети от органите на сдружението.
(2) Личните интереси на служителите на сдружението включват всякакво облагодетелстване за тях или семейството им, близки роднини, приятели или хора от фирми и организации, с които са работили, или са имали професионални, политически, финансови и други връзки, различни от регламентираните в Устава на сдружението. Личните интереси включват също и всяка тежест, било то финансова или облигационна, свързана с тях или семействата им.
(3) При възникване на конфликт на интереси, членовете на сдружението, независимо от тяхната длъжност и изпълняваните от тях дейности, в съответствие със задълженията им, са длъжни писмено да уведомят незабавно Председателя на Управителния съвет.
(4) При получаване на уведомление за конфликт на интереси, Председателят е длъжен да свика заседание на компетентния орган, в съответствие с предвидените в Устава срокове и процедури, на което се взима решение или се преразглежда вече взето решение.
(5) При възникване на конфликт на интереси по отношение на Председателя на “Дружество ВЕДА”, той е длъжен писмено да уведоми Заместник председателя на Управителния съвет, който е длъжен да свика заседание на компетентния орган, на което се взима решение или се преразглежда вече взето решение, ако Председателят не направи това, в съответствие с предвидените от устава срокове и процедури.
(6) Председателят или Заместник председателят (в случаи, касаещи се до възникване на конфликт на интереси по отношение на Председателя), имат право да наложат вето върху изпълнението на решенията на органите на “Дружество ВЕДА”, до взимане на решение на компетентните органи.

IX. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Първоначален збор на Съвет на попечителите

Чл. 51
(1) При учредяването си “Дружество ВЕДА” не притежава недвижимо имущество и не избира Съвет на попечителите.
(2) Общото събрание на “Дружество ВЕДА” избира Съвет на попечителите преди сдружението да придобие недвижимо имущество за първи път.

Неуредени въпроси

Чл. 52 За всички въпроси, неуредени с настоящия устав и утвърдените вътрешни нормативни документи, ще се прилагат съответните разпоредби на българското законодателство.
Настоящият Устав е приет единодушно от всички присъствали на Общото събрание на учредителите на „Дружество Веда”, състояло се на 24 август 2008 г. в гр. София, в уверение на което учредителите положиха подписите си:
Асен Генов Подпис:
Даниела Бутева-Генова Подпис:
Божидар Бояджиев, Подпис:
Радостина Бояджиева Подпис:
Андрей Ананиев Подпис:
Климент Моллов Подпис:
Христина Моллова Подпис: